mdcu

แบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น

เนื่องจากมีข้อมูลว่าระดับภูมิคุ้มกันของผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สูตรต่างจะมีระดับต่ำลงหลังได้รับวัคซีน 6 เดือน จึงมีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงจัดทำแบบลงทะเบียนฯ นี้สำหรับ บุคลากร นิสิต และ ครอบครัว ลงทะเบียนและเลือกวันเวลาในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น ชนิด mRNA โดยจะเป็นวัคซีน Pfizer (Bivalent: Original/BA.1)


วันและสถานที่รับวัคซีน

 1. คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 16 อาคาร ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  • วันที่ 13 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2566 (ปิดให้บริการวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  กลุ่มประชาชนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 คือ

  • หาก ไม่มี ประวัติติดเชื้อ COVID-19 มาก่อน : ต้องได้รับวัคซีนเข็มสุดท้าย ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

  • หาก มี ประวัติติดเชื้อ COVID-19 มาก่อน : ติดเชื้อ หรือต้องได้รับวัคซีนเข็มสุดท้าย ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2565

  หลังจากท่านได้ลงทะเบียน เลือกวันและเวลาเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันการจองฉีดวัคซีน ขอให้ท่านบันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน


คำแนะนำการรับบริการฉีดวัคซีนที่คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

 1. กรุณามารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่นัดหมายเพื่อกระจายความหนาแน่นของผู้มารับบริการ

 2. ในวันที่มารับบริการ เตรียมบัตรประชาชน และ สวมเสื้อที่สามารถฉีดวัคซีนได้ง่าย

 3. ก่อนมารับบริการฉีดวัคซีน สามารถรับประทานอาหารและยาสำหรับโรคประจำตัวได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องหยุดยาก่อนรับวัคซีน

 4. หากท่านอยู่ระหว่างการกักตัว รอผลการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 หรือมีอาการทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ เสมหะ หรือ น้ำมูก ในวันนัดฉีดวัคซีน ขอให้ท่านงดการมารับฉีดวัคซีน