mdcu

แบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

  เนื่องจากมีข้อมูลว่าระดับภูมิคุ้มกันของผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สูตรต่างจะมีระดับต่ำลงหลังได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 - 6 เดือนแล้วแต่สูตร จึงมีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงจัดทำแบบลงทะเบียนฯ นี้สำหรับประชาชน ลงทะเบียน และเลือกวันเวลาในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น ชนิด mRNA โดยจะเป็น Pfizer


วันและสถานที่รับวัคซีน

 1. คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  • วันที่ 15 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2565 (ปิดให้บริการวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  กลุ่มประชาชนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สูตรตามนี้ คือ

 1. ขอรับวัคซีน เข็มที่ 1

  • ไม่เคยได้รับวัคซีน เพื่อรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 และนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และ 3 ต่อเนื่อง

 2. ขอรับวัคซีน เข็มที่ 2

  • ได้รับวัคซีน ชนิดใดก็ได้มาแล้ว จำนวน 1 เข็ม ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565

 3. ขอรับวัคซีน เข็มที่ 3

  • ได้รับวัคซีน ชนิดใดก็ได้มาแล้ว จำนวน 2 เข็ม โดยเข็มสุดท้ายภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

 4. ขอรับวัคซีน เข็มที่ 4 หรือ 5

  • ได้รับวัคซีน ชนิดใดก็ได้มาแล้ว จำนวน 3 เข็ม ขึ้นไป โดยเข็มสุดท้ายภายในวันที่ 10 เมษายน 2565

  หลังจากท่านได้ลงทะเบียน เลือกวันและเวลาเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันการจองฉีดวัคซีน ขอให้ท่านบันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน


คำแนะนำการรับบริการฉีดวัคซีนที่คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

 1. กรุณามารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่นัดหมายเท่านั้น เพื่อกระจายความหนาแน่นของประชาชนผู้มารับบริการ

 2. ในวันที่มารับบริการ เตรียมบัตรประชาชน โทรศัพท์มือถือเครื่องที่ลงทะเบียนหมอพร้อม (หากมี) และสวมเสื้อที่สามารถฉีดวัคซีนได้ง่าย

 3. ก่อนมารับบริการฉีดวัคซีน สามารถรับประทานอาหารและยาสำหรับโรคประจำตัวได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องหยุดยาก่อนรับวัคซีน

 4. หากท่านอยู่ระหว่างการกักตัว รอผลการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 หรือมีอาการทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ เสมหะ หรือ น้ำมูก ในวันนัดฉีดวัคซีน ขอให้ท่านงดการมารับฉีดวัคซีน